Yolculuğum Başlarken…

Merhaba değerli arkadaşlarım, bilginin paylaştıkça arttığına inananlardanım. Diksiyon, iş yaşamındaki pozitif ve negatif davranışlar, beden dili ve sunum teknikleri üzerine paylaşımlar yapmak üzere yola çıktım. Bu blog yolculuğum umarım sizlere faydalı olur…Sevgi ve sağlıkla kalın.

VARİT VE VARİL

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen varit ve varil sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak varit sözcüğü, Arapça kökenli (vārid) bir kelime. Olabileceği akla gelen anlamına geliyor. Dilimizde varit olmak (geçerli durumda bulunmak) kullanımı var. “A” harfi uzun olarak okunuyor (TDK Sözlük).

Varil sözcüğü ise, Fransızca kökenli (baril) bir kelime. Çoğunlukla sıvı maddeleri koymak için kullanılan, metalden yapılmış, silindir biçiminde, üstü kapalı kap anlamına geliyor. Kabın içine aldığı madde miktarı ve petrol ölçü birimi anlamı da var. “A” harfi kısa olarak okunuyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

FARAD VE FARAŞ

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen farad ve faraş sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak farad sözcüğü, elektrik sığa (kapasite) birimi anlamına geliyor.

Faraş sözcüğü ise, Arapça kökenli (ferrāş) bir kelime. Toplanan sürpüntüleri alıp atmak için kullanılan teneke veya plastikten yapılmış kısa saplı bir kürek türü anlamına geliyor. (TDK Sözlük).

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

MAHUT VE MAHUR

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen mahut ve mahur sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak mahut sözcüğü, Arapça kökenli (maʿhūd) bir kelime. Bilinen, adı geçen, sözü geçen anlamına geliyor (TDK Sözlük). “A” harfi uzun olarak okunuyor.

Mahur sözcüğü ise, Farsça kökenli (māhūr) bir kelime. Klasik Türk müziğinde bir makam. “A” harfi uzun olarak okunuyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

REÇİNA VE REÇİNE

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen reçina ve reçine sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak reçina sözcüğü, reçine ile yapılan bir tür alkollü içki anlamına geliyor (TDK Sözlük).

Reçine sözcüğü ise, Rumca kökenli (reçi’ne) bir kelime. Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan katı organik salgı maddesi, ağaç sakızı anlamına geliyor. Sonsuz polimerleşme ile elde edilen, büyük moleküllü yapay madde anlamı da var. Dilimizde reçine kanalı (genellikle çam türü ağaçlarda bulunan, başkesitte gözeneklere benzeyen küçük noktalar halinde görülen, içi reçine dolu bölüm), reçine kesesi (bazı açık tohumlular ile benzerlerinde bulunan ve reçineli maddelerin birikmesine yarayan küçük kese), reçine yağı (reçineden çıkan yağ), köknar reçinesi (köknar sakızı), melamin reçinesi (melamin formaldehitten elde edilen ve özellikle fırın boyalarda kullanılan sentetik reçine türü) kullanımları mevcut (TDK Sözlük).

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

MÜNAZAA VE MÜNAZARA

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfle farklılaşan ve bambaşka anlama gelen münazaa ve münazara sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak münazaa sözcüğü, Arapça kökenli (munāzaʿa) bir kelime. Ağız kavgası, çekişme, münakaşa anlamına geliyor. Sözcüğün aynı zamanda iki taraf arasındaki kavga, düşmanlık anlamı da var. İki “a” harfi ile yazılıyor ve uzatılarak okunuyor.

Münazara sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (munāẓara) bir kelime. Bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma anlamına geliyor. Divan edebiyatında zıt varlıklar ve kavramlar arasındaki karşıtlığı anlatan yazı türü anlamı da var (TDK Sözlük).

Tek bir harfin değişmesinden ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.  

RESİF VE RESİM

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen resif ve resim sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak resif sözcüğü, Fransızca kökenli (récif) bir kelime. Su yüzeyindeki sıra kayalar anlamına geliyor (TDK Sözlük). Dilimizde mercan resifi (yıllık ortalama deniz suyu sıcaklığı 20° C‘nin üzerinde bulunan bölgelerde, kıtasal kenardaki adaların sığ sahillerinde, kalkerli bitkisel ve hayvansal organizmaların yığılımı) kullanımı mevcut.

Resim sözcüğü ise, Arapça kökenli (resm) bir kelime. Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kağıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri, bunu yapmak için gerekli yöntemleri öğreten sanat, fotoğraf, bazı eşyadan ve işlerden alınan vergi veya harç anlamına geliyor. Tören, açık gösterge ve kesin sonuç anlamı da var. Dilimizde resim almak (bir şeyin resmini yapmak, resim çekmek, vergi ödetmek), resim çekmek (fotoğraf makinesiyle bir şeyin biçimini kağıda geçirmek), resim gibi (çok güzel), resim yazı (eski çağlarda, bazı uygar uluslarca kullanılan, nesnelerin yalınlaştırılmış resimlerine dayanan yazı, hiyeroglif), resmetmek (bir şeyin resmini çizmek, iz yapmak, işlemek, nakşetmek), resmigeçit (geçit töreni), resmikabul (kabul töreni), baskı resim (gravür tekniği ile yapılan resim, kazıma resim), canlı resim (bir hareketi parçalarına. Ayırıp bunların elle yapılan resimlerinin alıcıyla tek tek çevrilmesine dayanan ve gösterimde sürekli bir hareketi ortaya koyan film tekniği), robot resim (adli olaylarda tanığın tarifiyle şüphelinin görünümünü yansıtan çizgi resim), temsili resim (tahayyülde canlandırılmış resim) ve vesikalık resim (vesikalık fotoğraf) kullanımları var.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

ETKİN VE ETKEN

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen etkin ve etken sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak etkin sözcüğü, hareketli, işleyen, çalışan, faal, aktif, dinamik, etkinlik gösteren, kimyasal tepkimelere katılma yatkınlığı gösteren (molekül atom) anlamına geliyor. Dilimizde etkin okul (eğitim etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konularında öğrencilere geniş çapta katılma imkanı sağlayan okul), etkin öğretim (ele alınan bir sorunun çözümünde, geleneksel öğretim yöntemlerinden yararlanmak yerine, ilgili birkaç bilgi alanında araştırma, deneme ve inceleme yapmaya önem veren eğitim), aşırı etkin (hiperaktif), ışın etkin (ışın etkinliği olan, radyoaktif) kullanımları mevcut.

Etken sözcüğü ise, etki eden şey, faktör, bir madde üzerinde belli bir değişiklik yapan şey, öznesi belli olan fiil anlamına geliyor. Dilimizde etken madde (organizmada yapı ve işlevleri etkileyerek biyolojik bir yanıt veren doğal, yapay veya yarı yapay kimyasal madde, etkili madde) kullanımı var. 

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

DEYİM VE DEYİŞ

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen deyim ve deyiş sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak deyim sözcüğü, genellikle gerçek anlamında az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği anlamına geliyor. Dilimizde cebirsel deyim (cebirsel ifade) kullanımı mevcut.

Deyiş sözcüğü ise, deme, söyleme işi, söyleme biçimi, üslup, ifade, halk şiiri anlamına geliyor. Dilimizde ön deyiş (bir eserde asıl konu olarak ele alınan olaylardan önce, geçmiş birtakım başka olguları anlatan ilk bölüm), özdeyiş (vecize, özlü söz, motto), son deyiş (son söz) kullanımları var. 

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

AYRIM VE AYRIK

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen ayrım ve ayrık sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak ayrım sözcüğü, ayırma işi, benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, fark, alt bölüm, ayrılma noktası anlamına geliyor. Aynı zamanda bir veya daha çok sahne içinde geliştirilip olayın tamamlanmış bir parçasını veren film bölüğü anlamı da var (TDK Sözlük). Dilimizde ayrımında olmak (farkında olmak), ayrım yapmak (eşit davranmamak), ince ayrım (en küçük ayrıntı), yol ayrımı (yolların birbirinden ayrıldığı yer) kullanımları mevcut.

Ayrık sözcüğü ise, ayrılmış, müstesna, kural dışı, düzgün ve uygun olmayan anlamına geliyor. Ayrık otu anlamı da var (TDK Sözlük). Dilimizde ayrık kümeler (ortak elemanları olmayan kümeler), ayrık otu (buğdaygillerden, kökü hekimlikte idrar söktürücü olarak kullanılan yabani bir bitki) kullanımları mevcut.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

SEFA VE SEDA

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen sefa ve seda sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yönleri her iki sözcüğün de Arapça kökenli olması.

İlk olarak sefa sözcüğü, Arapça kökenli (ṣafā) bir kelime. “A” harfi uzatılarak okunuyor. Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma, eğlence, zevk, neşe anlamına geliyor. Dilimizde sefa bulduk (“sefa geldin” sözüne “teşekkür ederim” anlamında kullanılan söz), sefa geldin (“hoş geldiniz” anlamında kullanılan ağırlama, karşılama sözü), sefa sürmek (rahat, sakin ve eğlenceli yaşamak), sefasına bakmak (rahatına bakmak), sefasını sürmek (bir durumun getirdiği, sağladığı olanaklardan yararlanmak), aynısefa (Birleşikgillerden, çiçekleri sari renkli bir kır bitkisi), akşamsefası (iki çeneklilerden, gece açan küçük kokulu çiçekleri olan, otsu bir bitki, gecesefası), zevküsefa (eğlenme, eğlence), gecesefası (akşamsefası), gündüzsefası (kahkaha çiçeği) kullanımları mevcut (TDK Sözlük).

Seda sözcüğü ise, Arapça kökenli (ṣadā) bir kelime. “A” harfi uzatılarak okunuyor. Ses anlamına geliyor. Dilimizde aksiseda (yankı), ses seda (haber, iz, alamet, belirti) kullanımları var. 

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.