Yolculuğum Başlarken…

Merhaba değerli arkadaşlarım, bilginin paylaştıkça arttığına inananlardanım. Diksiyon, iş yaşamındaki pozitif ve negatif davranışlar, beden dili ve sunum teknikleri üzerine paylaşımlar yapmak üzere yola çıktım. Bu blog yolculuğum umarım sizlere faydalı olur…Sevgi ve sağlıkla kalın.

SUMA VE SUNA

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen suma ve suna sözcüklerinden bahsetmek istiyorum.

İlk olarak suma sözcüğü, Rumca bir kelime. İlk damıtılan ve içinde anason bulunmayan rakı anlamına geliyor. “A” harfi kalın ve kısa okunuyor.

Suna sözcüğü ise, erkek ördek, göl ördeği anlamına geliyor. “A” harfi kalın ve kısa okunuyor. Dilimizde suna gibi (suna boylu), suna boylu (ince ve uzun boylu), aksuna (basınçlanma) kullanımları mevcut.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

TAZİM VE TANZİM

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen tazim ve tanzim sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak tazim sözcüğü, Arapça kökenli (taʿẓīm) bir kelime. Saygı gösterme anlamına geliyor. “A” harfi uzun olarak okunuyor. Dilimizde tazim etmek (saygı göstermek) kullanımı var.

Tanzim sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (tanẓīm) bir kelime. “A” harfi kalın ve kısa okunuyor. Sıraya koyma, sıralama. Düzenleme, yoluna koyma anlamına geliyor. Dilimizde tanzim etmek (sıralamak, düzenlemek), tanzim olunmak (sıralanmak, düzenlenmek), tanzim satışı (satıcı fiyatlarının yükselmesi önlemek, bazı malların tüketiciye ulaşmasını sağlamak için belediye veya başka kamu kuruluşları tarafından yapılan satış) kullanımları mevcut.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

ŞAFT VE ŞART

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen şaft ve şart sözcüklerinden bahsetmek istiyorum.

İlk olarak şaft sözcüğü, İngilizce kökenli (shaft) bir kelime. Bir makinenin dönme hareketini öteki parçalara aktaran ve ucuna dişli çarklar, tekerlekler veya pervane bağlanan demir mil anlamına geliyor. 

Şart sözcüğü ise, Arapça kökenli (şarṭ) bir kelime. Koşul, olması gereken başka durumların da gerçekleşmesini gerektiren şey anlamına geliyor. Dilimizde şart etmek (“şart olsun” demek, yemin etmek), şart koşmak (önceden bir şarta bağlamak), şart olmak (gerekmek), şart olsun (yemin etmek kullanılan söz), şartname (satın alma, satma, yaptırma, kiralama vb. işleri gerçekleştirmek isteyen tarafın düzenlediği, her iki tarafın da uymayı üstlendikleri şartların tespit edildiği resmi belge, şart şurt (her türlü koşul, kural), bilakayduşart (kayıtsız ve şartsız olarak, herhangi bir kısıtlama olmaksızın), ön şart (ön koşul), hava şartları (hava durumu), hayat şartları (yaşam koşulları) kullanımları mevcut. Şart sözcüğü aynı zamanda Fransızca kökenli (charte) de bir kelime (temel kural belgesi, Paris Şartı).

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

HASEP VE HASET

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin eksilmesiyle farklılaşan ve bambaşka anlama gelen hasep ve haset sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak hasep sözcüğü, Arapça kökenli (ḥaseb) bir kelime. Kişisel özellik, nitelik anlamına geliyor. Dilimizde hasep nesep (bütün soy ve hısımlar) kullanımı mevcut.

Haset sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (ḥased) bir kelime. Kıskançlık, çekememezlik, kıskanç anlamına geliyor. Dilimizde haset etmek (kıskanmak) kullanımı var.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

İZAFE VE İZAFİ

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen izafe ve izafi sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak izafe sözcüğü, Arapça kökenli (iżāfe) bir kelime. Bir şeye veya bir kimseye bağlama, mal etme, yakıştırma anlamına geliyor. Aynı zamanda katma, ekleme, ilave etme anlamı da var. “A” harfi uzatılarak okunuyor. Dilimizde izafe etmek (bağlamak, mal etmek, katmak, eklemek, ilave etmek) kullanımı mevcut.

İzafi sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (iżāfī) bir kelime. Göreceli anlamına geliyor. Birinci “i” harfi kısa, ikinci “i” harfi uzun okunuyor. Dilimizde izafi değer (bağıl değer) kullanımı var.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

KAPUÇİN VE KAPUÇİNO

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin eksilmesiyle farklılaşan ve bambaşka anlama gelen kapuçin ve kapuçino sözcüklerinden bahsetmek istiyorum.

İlk olarak kapuçin sözcüğü, Fransızca kökenli (capucine) bir kelime. Latin çiçeği anlamına geliyor.

Kapuçino sözcüğü ise, İtalyanca kökenli (cappucino) bir kelime. Kremalı, sütlü, italyan kahvesi anlamına geliyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın. 

EYER VE EĞER

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen eyer ve eğer sözcüklerine değinmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak eyer sözcüğü, binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne anlamına geliyor. Yazıldığı gibi okunuyor. Dilimizde eyer boşaltmak (saldırıları boşa çıkaracak önlemler almak), eyer kapatmak (eyeri atın sırtına koyup bağlamak) kullanımları mevcut.

Eğer sözcüğü ise, dilimizde kullandığımız bir bağlaç ve Farsça kökenli (eger) bir kelime. Şart anlamını güçlendirmek için şartlı cümlelerin başına getirilen kelime, şayet anlamına geliyor. “Eer” olarak iki “e” harfi yan yanaymış gibi okunuyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın. 

İNHA VE İMHA

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen inha ve imha sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları. 

İlk olarak inha sözcüğü, Arapça kökenli (inhāʾ) bir kelime. Resmî bir göreve atama veya bir üst aşama için yazılan yazı anlamına geliyor. “A” harfi kalın ve uzatılarak okunuyor. Dilimizde inha etmek (atamak için öneride bulunmak) kullanımı var.

İmha sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (imḥāʾ) bir kelime. Ortadan kaldırma, yok etme anlamına geliyor. “A” harfi kalın ve uzatılarak okunuyor. Dilimizde imha etmek (ortadan kaldırmak, yok etmek), imha ateşi (bir savaşta düşman ordusunu yok etmek amacıyla karadan, havadan ve denizden açılan ateş) kullanımları mevcut.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

ARP VE ART

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin farklılaşması ile oluşan ve bambaşka anlama gelen arp ve art sözcüklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak arp sözcüğü, bir müzik terimi ve dik tutularak parmakla çalınan, üç köşeli, telli çalgı anlamına geliyor.

Art sözcüğü ise, arka, geri, bir şeyin öbür yüzü, arkada bulunan anlamına geliyor. Dilimizde ardı arkası kesilmemek (aralıksız olarak gelmek), ardına kadar açık (sonuna kadar açık), ardından sapan taşı yetişmez (bir kişinin çok hızlı gittiğini anlatmak için kullanılan bir söz), ardını bırakmamak (peşini bırakmamak), ardını almak (bitirmek, tamamlamak), ardı kesilmemek (arkası gelmemek), ardından gitmek (peşine takılmak, aynı düşünceye sahip olmak), ardına düşmek (arkasından gitmek), art alan (daha önceki dönemlerde elde edilen bilgi ve deneyim, bir olayın, bir haberin veya kişinin geçmişi), art bölge (iç bölge), art düşünce (art niyet), art teker (itici gücü sağlayarak bisikleti yürüten teker), ardı ardına (aralıksız olarak, sürekli biçimde), ardı sıra (ardınca), artsız arasız (ara vermeksizin) kullanımları mevcut.  

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.

MÜNAKASA VE MÜNAKAŞA

Merhaba değerli arkadaşlarım bu yazıda tek harfin eksilmesiyle farklılaşan ve bambaşka anlama gelen münakasa ve münakaşa sözcüklerinden bahsetmek istiyorum. Bu sözcüklerin tek ortak yanı Arapça kökenli olmaları.

İlk olarak münakasa sözcüğü, Arapça kökenli (munāḳaṣa) bir kelime. Eksiltme anlamına geliyor. Yazıldığı gibi “s” harfiyle okunuyor.

Münakaşa sözcüğü ise, yine Arapça kökenli (munāḳaşa) bir kelime. Tartışma anlamına geliyor. Yazıldığı gibi “ş” harfiyle okunuyor.

Tek bir harfin farklılaşmasından ne olur ki demeyin. Dilimize özendiğimiz günler dilerim. Sevgi ve sağlıkla kalın.