AKADEMİK YAYINLAR

  • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yiğit, B. (2022). Yeşil Örgütsel Davranış Alanındaki Makalelerin Kategorik Olarak İncelenmesi. . Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 9 (1), ss. 189-196.

Yiğit, B. (2022). Tükenmişlik Sendromu Konusunda Yazılan Tezlerin Kategorik Olarak İncelenmesi. R&S-Resarch Studies Anatolia Journal, 5 (1), ss. 86-99.

Yiğit, B. (2021). Pandemi Döneminde Uzaktan ve Evden Çalışma. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 8 (4), ss. 313-319.

Yiğit, B. (2021). COVID-19 Sürecinde İş-Yaşam Dengesi. SOBİDER Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (54), ss. 305-312.

Yiğit, B. (2021). The Evaluation of Theses Written in Our Country on Generation Z. Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 7 (Special Issue), ss. 65-70.

Yiğit, B. (2020). 2015-2020 Yılları Arasında İşkoliklik Alanında Yazılan Makalelerin İncelenmesi. İş’te Davranış Dergisi, 5 (2) (2020), ss. 101-113. 

Yiğit, B. (2019). Örgütsel İmajın Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisinde Kurum Kültürünün Düzenleyici Rolü: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma. Turkish Studies Social Sciences Dergisi, 14 (6) (2019), ss. 3549-3570. (Tezden dönüştürülmüş makaledir).

Yiğit, B. (2018). Türkiye’de Mobbing Üzerine Yazılmış Doktora Tezlerinin İçerik Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2) (2018), ss. 26-31. (VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (IBANESS), Tekirdağ kongresinden türetilmiş makaledir).

Yiğit, B. (2018). Mobbing Kavramı: Kavramsal Bir Çerçeve. (21-23 Ekim 2017 ASEAD 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Belek/Antalya sempozyumundan türetilmiş makaledir).

Yiğit, B. (2017). Presenteeism: A Research On Nurses. Akademik Bakış Dergisi Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı:64 Kasım-Aralık 2017, pp. 368-379.

Yiğit, B. & Bozkurt, S. (2017). A Content Analysis of Servant Leadership Studies. International Journal of Organizational Leadership, 6(2017), pp.190-196. (4th International Conference on New Challenges in Management and Business, İzmir/Turkey konferansından türetilmiş makaledir).

·      Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yiğit B., Erkmen T. (2018). Kurum İmajının Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisinde Örgüt Kültürünün Düzenleyici Rolü: Sağlık Sektöründe Bir Pilot Çalışma. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KUSBDER), Cilt.2, Sayı.1, ss.23-36.

Yiğit, B. (2017). Örgütsel Davranışta Yeni Bir Yaklaşım: Yeşil İşgören Davranışı. Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi (UBSBİD), Cilt.1, Sayı.1, ss.67-70.

·      Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yiğit, B. (Ocak 2022). The Investigation of Employee Green Behavior Studies With Bibliometric Analysis. ICESSER 3rd International Congress on Empirical Social Sciences, Economy, Management and Education Researches (January 22-23).

Yiğit, B. (Aralık 2021). Hizmetkar Liderlik Konusunda Ülkemizde Yazılan Tezlerin İncelenmesi. International Sustainable Business and Economic Strategies Congress (10-11 Aralık).

Yiğit, B. (Kasım 2021). Yeşil Örgütsel Davranış Alanındaki Makalelerin Kategorik Olarak İncelenmesi. ASEAD 8. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Hamburg/Almanya (20-22 Kasım 2021).

Yiğit, B. (Haziran 2021). İşkoliklik: Akademisyenler Üzerine Bir Çalışma. 20. Uluslararası İşletmecilik Kongresi (10-13 Haziran 2021).

Yiğit, B. (Eylül 2021). The Evaluation of Theses Written in Our Country on Generation Z. XVI. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management, İstanbul (11-12 Eylül 2021).

Yiğit, B. (Aralık 2020). Covid-19 Döneminde Hekimlerde Tükenmişlik Sendromuna İlişkin Nitel Bir Çalışma. 7. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi (17-18 Aralık 2020).

Yiğit, B. (Ekim 2020). Örgütsel Sessizlik İle Mobbing Arasındaki İlişki: Hemşireler ve Sağlık Teknisyenleri Üzerine Bir Araştırma. 4. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi (15-18 Ekim 2020).   

Yiğit, B. (Ekim 2020). Örgütsel Özdeşleşme İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkide Yeşil Örgütsel Davranışın Rolünün Kuramsal ve Kavramsal Olarak İncelenmesi. USVES Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu (9-10 Ekim 2020). 

Yiğit, B. (Ekim 2019). Örgütsel Çekicilik Alanındaki Çalışmaların İçerik Analizi İle İncelenmesi. XIII. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management (IBANESS), Tekirdağ (5-6 Ekim 2019).

Yiğit, B. (Ekim 2018). Eğitim Alanında Liderlik Konusu ile İlgili Doktora Tezlerinin İncelenmesi. International Symposium of Education and Values, Antalya (17-20 Ekim 2018).

Yiğit B., Erkmen T. (Haziran 2018). Kurum İmajının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma. Eurasian Conference on Language & Social Sciences, Antalya (27-29 Haziran 2018).

Yiğit, B. & Yüceol N. (Mayıs 2018). Örgütsel Çift Yönlülük (Örgütsel Ustalık): Kavramsal Bir Çerçeve. ASEAD 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya (5-7 Mayıs 2018).

Yiğit, B. (Mart 2018). Türkiye’de Mobbing Üzerine Yazılmış Doktora Tezlerinin İçerik Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi. VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (IBANESS), Tekirdağ (24-25 Mart 2018).

Yiğit, B. (Ekim 2017). Mobbing Kavramı: Kavramsal Bir Çerçeve. ASEAD 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Belek/Antalya (21-23 Ekim 2017).

Yüceol, N. & Yiğit, B. (Ekim 2017). Endüstri 4.0 Süreci ve Yüksek Öğrenim’de Yeniden Yapılanma. II. Innovation and Global Issues in Social Sciences, Antalya (19-21 Ekim 2017).

Yüceol, N. & Yiğit, B. (Nisan, 2017) . KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine Katılan Katılımcıların KOSGEB Desteklerine Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma. Innovation and Global Issues in Social Sciences, Patara Antique City, Antalya (27-29 April 2017).

Yiğit, B. (Nisan 2017) . A Content Analysis on Thesis About Organizational Identification. 3rd RSEP Multidisciplinary Conference, Vienna (5-7 Nisan 2017). (Kongre kitapçığında bildiriden türetilmiş tam metin yer almaktadır).

Yiğit, B., Bozkurt, S. (Şubat, 2017). A Content Analysis on Thesis about Organizational Cynicism. 6th International Conference on New Challenges in Management and Business, Dubai, UAE

Yiğit, B. & Yüceol, N. (Kasım 2016). Organizational Attractiveness of Physicians. 2nd RSEP Multidisciplinary Conference, Madrid, Spain (2-4 Kasım 2016). (Kongre kitapçığında bildiriden türetilmiş tam metin yer almaktadır).

Yüceol, N. & Yiğit, B. (Ekim, 2016). Turizm Seyahat Acentesi Çalışanlarının İşe Yabancılaşma Düzeylerinin Araştırılması Üzerine Bir Çalışma. 3rd International Congress on Social Sciences, China To Adriatic-Antalya/Turkey.

Yiğit, B. & Bozkurt, S. ( September, 2016). A Content Analysis of Servant Leadership Studies. 4th International Conference on New Challenges in Management and Business, İzmir/Turkey.

Yiğit, B. & Bozkurt, S. (2016). Effect of Organizational Silence on Organizational Cynicism: an Empirical Study on

Healthcare Industry. 2nd International Conference on Lifelong Education and Leadership For All-Liepaja-Latvia (21-23 Temmuz 2016). (Kongre kitapçığında bildiriden türetilmiş tam metin yer almaktadır).

·     Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yiğit, B. (Ekim 2019). Örgütsel Çekicilik Alanındaki Çalışmaların İçerik Analizi İle İncelenmesi. XIII. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management (IBANESS), Tekirdağ (5-6 Ekim 2019).

Yiğit, B.& Bozkurt, S. (Mayıs, 2017). İnsan Kaynakları Uygulamaları Yönetimi Konusunda Yapılan Tezlerin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi. 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İzmir, Ege Üniversitesi.

Erkmen, T., Bozkurt, S. & Yiğit, B. (2016). Çalışanın İyi Olma Hali ve İş Performansı Arasındaki İlişkide İşten Ayrılma Niyetinin Aracılık Etkisi. 4. Örgütsel Davranış Kongresi, Adana Çukurova Üniversitesi (4-6 Kasım 2016).

·      Yazılan Ulusal Kitaplar veya Uluslararası Kitaplarda Bölümler

Yiğit, B. “Yeşil Örgütsel Davranış (Çevreci Davranış)”, Davranış Bilimleri, Editör: Agah Sinan Ünsar, Paradigma Akademi, Çanakkale, ss. 623-649, 2021.

Demirhan A., Bozkurt S., Çağlar M., Yiğit B. “Reviewing Sustainability Awareness Studies By Content Analysis”, in: Multidisciplinary Approaches To Sustainability, Bakoğlu R., Keskin S., Yıldız M.L., Eds., IJOPEC Publications, İstanbul, pp.11-34, 2017.

Demirhan A., Bozkurt S., Yiğit B. & Çağlar M. “Effect of Human Resources Practices on Sustainable Performance: A Survey of Technopark Companies”, in: Social and Economic Perspectives on Sustainability,Erdoğdu M. M., Mermod A.Y., Yıldırım O.B.A., Eds., IJOPEC Publication, İstanbul, pp. 115-121, 2016.